Trang chủ Tags ROI

Tag: ROI

Lợi suất đầu tư. Hay hiệu suất đạt được của số tiền mà bạn đầu tư.

Hiệu suất này được tính bằng công thức: Tổng số tiền lãi(hoặc lỗ) / Tổng số tiền đầu tư.

Không có bài viết để hiển thị